Οργανωτική Δομή

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Τιμή στο ’21, επιλέχθηκε ένα οργανωτικό σχήμα, που είναι
αρκούντως απλό και αποτελεσματικό: Το σχήμα αυτό, προβλέπει :

• 1ον) Τη δημιουργία “ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ“.
Για κάθε τομέα δράσης συστήνεται ομάδα εξειδικευμένων Ελλήνων, που θα μεριμνήσουν για την οργάνωση των πολεπίπεδων επετειακών εκδηλώσεων, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

• 2ον) Την ύπαρξη ενός ολιγομελούς συντονιστικού οργάνου (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) το οποίο θα συντονίζει τις εργασίες των ομάδων εργασίας .

Κάθε ομάδα εργασίας θα στελεχωθεί από εξειδικευμένα άτομα στο αντικείμενο κάθε τομέα. Ήδη προσέρχονται εθελοντικά πολλές Ελληνίδες και Έλληνες που προσφέρουν τις γνώσεις και τον χρόνο τους.